IPv6 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
2001:ee0:48be:1750:c098:67fc:eb78:850a VNPT Corp Vietnam
2402:800:629e:9309:58cc:a0c9:c01c:3712 Viettel Group Vietnam
2405:4803:c75a:70:506d:d7fe:c38:860f FPT Vietnam
2405:4802:b053:a770:78fa:663b:4065:b883 FPT Vietnam
2402:800:6310:de4:71d2:f332:8eb:6053 Viettel Group Vietnam
2001:ee0:4e38:96d0:e11c:a027:409f:c0e9 VNPT Corp Vietnam
2402:800:62d8:292c:c406:5f78:f489:2b68 Viettel Group Vietnam
2402:9d80:24b:c134:c943:92b4:65a3:2dfe MOBIFONE Vietnam
2001:ee0:4265:72b0:8dcf:4f3:446c:55cd VNPT Corp Vietnam
2001:ee0:48d4:fd0:2420:302e:8cca:1e4e VNPT Corp Vietnam
2607:fb90:2da5:cd50:61e3:a211:a813:e0e6 T-Mobile USA, Inc. United States
2402:800:613b:72d9:5cd0:ba82:f263:d3d1 Viettel Group Vietnam
2402:800:613b:72d9:e8ea:fd12:931b:a09 Viettel Group Vietnam
2405:4802:132:: FPT Vietnam
2402:9d80:406:c5a8:7d7f:f710:3230:8093 MOBIFONE Vietnam
2405:4802:40f1:7720:a502:9d7f:6d03:37f3 FPT Vietnam
2001:ee0:262:d998:740d:1ff2:2cbf:e6a5 VNPT Corp Vietnam
2001:ee0:435b:7570:5987:5665:56f9:3c27 VNPT Corp Vietnam
2001:ee0:4506:c5b0:e9bb:1bfe:1959:58e0 VNPT Corp Vietnam
2402:800:629e:23b9:205e:6450:cbec:dbfb Viettel Group Vietnam