IPv6 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
2001:ee0:24c:1dfa:180:be3d:c41b:de13 VNPT Corp Vietnam
2402:800:634f:e0a7:ccaf:2a31:9a91:e66 Viettel Group Vietnam
2001:ee0:4bbf:b2b0:a46a:7921:dd4c:2afc VNPT Corp Vietnam
2a03:2880:20ff:1e::face:b00c Facebook, Inc. United States
2402:800:6173:f3ed:8483:52f9:7545:4b6d Viettel Group Vietnam
2402:9d80:211:a1ef:2d91:9ac2:7c18:7b67 MOBIFONE Vietnam
2402:800:61ee:93d6:70d0:8ec8:b902:2849 Viettel Group Vietnam
2402:800:63b4:eb24:9190:7804:a067:9d26 Viettel Group Vietnam
2402:800:63b4:badb:48e7:c4c0:a435:425d Viettel Group Vietnam
2402:800:6390:7058:3c39:bd21:35d8:bd00 Viettel Group Vietnam
2402:800:620c:a3b2:15aa:bc40:3a02:8564 Viettel Group Vietnam
2402:800:620c:a3b2:716f:44ee:175c:515e Viettel Group Vietnam
2402:800:6238:5357:a49a:3b52:6ac7:5816 Viettel Group Vietnam
2402:9d80:246:b22c:dc91:a8ff:fe21:2bed MOBIFONE Vietnam
2401:d800:aab:497c:bd49:cb1a:df2:374a Viettel Group Vietnam
2405:4800:52a7:652f:7164:30e3:8beb:1c42 The Corporation for Financing & Promoting Technology Vietnam
2402:9d80:406:243d:958c:9c58:d3d2:533c MOBIFONE Vietnam
2402:800:61cf:e98d:2161:cd0:83ec:1a6c Viettel Group Vietnam
2001:ee0:4d63:5d20:3933:f8a5:ceff:df8a VNPT Corp Vietnam
2402:9d80:36d:8e46:2c89:b2e:5bc8:77b9 MOBIFONE Vietnam