IPv6 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
2402:9d80:406:c5a8:7d7f:f710:3230:8093 MOBIFONE Vietnam
2405:4802:40f1:7720:a502:9d7f:6d03:37f3 FPT Vietnam
2001:ee0:262:d998:740d:1ff2:2cbf:e6a5 VNPT Corp Vietnam
2001:ee0:435b:7570:5987:5665:56f9:3c27 VNPT Corp Vietnam
2001:ee0:4506:c5b0:e9bb:1bfe:1959:58e0 VNPT Corp Vietnam
2402:800:629e:23b9:205e:6450:cbec:dbfb Viettel Group Vietnam
2a00:20:6057:: Vodafone GmbH Germany
2402:800:79f4:51ad:23e2:6b1d:7dd1:c943 Viettel Group Vietnam
2402:800:623f:9a5f:85c3:4a92:d29d:c2b1 Viettel Group Vietnam
2001:ee0:4f50:c570:6998:dd05:eab7:8cf0 VNPT Corp Vietnam
2001:ee0:4694:c3a0:2446:5c2b:1e34:f2c4 VNPT Corp Vietnam
2402:800:6297:b3f:6169:52a3:647b:c175 Viettel Group Vietnam
2402:800:629f:110e:2c7a:538:291a:569d Viettel Group Vietnam
2001:ee0:4f50:c570:801c:1b21:b70f:ef5e VNPT Corp Vietnam
2405:4802:131:d3f0:5d8a:b3d:4db2:e8ab FPT Vietnam
2402:9d80:204:f903:cdbb:2c0e:2d59:bdd0 MobiFone Vietnam
2402:800:6172:3eda:253c:88ca:f16a:e19e Viettel Group Vietnam
2001:ee0:748d:2d00:ede7:8726:811e:a58b VNPT Corp Vietnam
2402:800:629f:110e:856d:38bd:a426:dbf2 Viettel Group Vietnam
2402:800:63b7:c537:2447:ef8e:5dcb:6309 Viettel Group Vietnam