IPv6 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
2402:800:6271:4934:8d53:6131:6a4a:8518 Viettel Group Vietnam
2401:d800:9af9:c60a:1146:9219:b92b:bdc1 Viettel Group Vietnam
2402:9d80:20e:215a:6dee:f98c:9835:7f5b MOBIFONE Vietnam
2402:800:6279:ff19:e909:f939:658f:5bf0 Viettel Group Vietnam
2402:9d80:226:ffdb:7cca:898:1e38:b235 MOBIFONE Vietnam
2405:4802:4134:56e0:5892:d1e0:7e75:ffa5 The Corporation for Financing & Promoting Technology Vietnam
2001:ee0:2e7:9a54::43bb:5802 VNPT Corp Vietnam
2402:9d80:325:90d3:928f:e20:b817:c210 MOBIFONE Vietnam
2402:9d80:369:bae7:fd43:16f:e59c:2555 MOBIFONE Vietnam
2402:800:6331:efc6:a5a6:eefb:c9f2:9813 Viettel Group Vietnam
2402:9d80:3d7:e0d3:5b05:2886:1b37:900f MOBIFONE Vietnam
2402:800:6131:2d8:3d7d:2bf9:8302:2ff5 Viettel Group Vietnam
2402:800:6131:c9b4:48f:4781:e9b1:dc8a Viettel Group Vietnam
2402:800:63ad:e564:3cd2:160b:ec59:9c42 Viettel Group Vietnam
2402:800:61ca:d550:a5cb:d9cb:75d9:8eb0 Viettel Group Vietnam
2001:ee0:490b:4ef0:fc6c:5f8d:98d8:ca53 VNPT Corp Vietnam
2a01:5b40:0:3005::1 Domeneshop AS Norway
2405:4800:629e:6714:fccd:7f8f:63f1:306a The Corporation for Financing & Promoting Technology Vietnam
2001:ee0:4e43:d990:7032:60f5:5b09:24a6 VNPT Corp Vietnam
2402:800:444c:13ba:691d:9761:2592:ebdd Viettel Group Vietnam